سزار میلان Tag

چه كسي مسوول است ؟ بله شما هستيد

آيا وقتي كه به خانه برمي گرديد ؛ سگتان از سرو كله شما بالا مي رود و مي پرد ؟ آيا او شما را در مسيري كه با هم به قدم زدن مي پردازيد هدايت مي كند ؟ آيا براي اينكه به او غذا بدهيد به شما پارس مي كند ؟ آيا او در رختخواب به شما سقلمه مي زند تا از خواب ناز بيدار شويد و  او را براي گردش صبحگاهي بيرون ببريد ؟

رسیدن به تعادل در سگها

برخي از مراجعين به من ؛ سگهايشان را همانند بچه هايشان يا همزادشان مي پندارند . اما سگ مبل ها را پاره مي كند و آنها را هنگام گشت و گذار و پياده روي به سمت همسايه ها مي كشاند . آنها از سگشان خواهش مي كنند كه درست رفتار كند ؛ گولشان مي زنند و به آنها خوراكي هاي مختلف مي دهند در حالي كه سگ هيچگونه تغييري در رفتارش نداده است .