دوره مقدماتی

MrDog - مسترداگ > مقالات  > دوره مقدماتی
بمان

دوره مقدماتی

این دوره پیش نیاز سایر دوره هاست . دوره مقدماتی در دو سطح برگزار می گردد :

الف – مقدماتی – سطح یک

۱ – استارت پوزیشن (Start Position)

۲ – شناخت “نام”

۳ – آموزش “نه” (تشخیص بین خوب و بد)

۴ – آموزش “آفرین” ( تشخیص بین خوب و بد)

۵ – نشستن ( فرمان “بنشین”)

۶ – خوابیدن (فرمان “بخواب”)

۷ – ماندن (فرمان “بمان”)

۸ – آمدن (فرمان “بیا”)

ب – مقدماتی – سطح دو

 

۱ – دست دادن (دست راست)

۲ – شناخت دست چپ

۳ – بزن قدش

۴ – سلام (های)

۵ – نخوردن ( فرمان “نخور”) انتظار برای غذا

۶ – گل یا پوچ (ارتقاء قدرت تشخیص)

۷ – مرگ نمایشی ( فرمان “کیو”)

۸ – غلت زدن ( فرمان “غلت بزن”)

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت