دوره مقدماتی پیشرفته

MrDog - مسترداگ > مقالات  > دوره مقدماتی پیشرفته

دوره مقدماتی پیشرفته

دوره مقدماتی پیشرفته ؛ آموزش های کاملتر دوره مقدماتی است که در دو سطح برگزار می گردد :

الف – مقدماتی پیشرفته – سطح ۱

 

۱ – یک هاپ (آموزش شمارش)

۲ – دو هاپ (آموزش شمارش)

۳ – سه هاپ (آموزش شمارش)

۴ – چهار هاپ (آموزش شمارش)

۵ – همقدم با بند

۶ – همقدم بدون بند

۷ – کنار من

۸ – اجرای بخواب از راه دور

۹ – اجرای بنشین از راه دور

ب – مقدماتی پیشرفته – سطح ۲

 

۱ – جایگاه

۲ – چابکی (پرش ارتفاع)

۳ – چابکی ( سطح شیبدار)

۴ – چابکی (پرش طول)

۵ – چابکی (پرش از توی حلقه)

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت